På årsmøte 2023 vedtok Velferdsalliansen som vi er medlem av, to viktige resolusjoner:

Deltakelse i frivillig arbeid – En vei tilbake til arbeidslivet

Frivillig arbeid er et viktig nettverk for alle og er en verdi for å opprettholde og utvikle relasjoner mellom mennesker.

Det er også en viktig samfunnsaktør for mange grupper, for eksempel uføre som savner å være i arbeid, eller folk som trenger et nettverk eller er ute av arbeidslivet for kortere eller lengre periode.

Derfor er det nødvendig å legge forholdene til rette for at frivillig arbeid styrkes.

Forholdene som frivillige organisasjoner arbeider under, reflekterer ikke den viktige rollen de har.

Velferdsalliansen mener:

  • Det må legges til rette for trygg og god medvirkning i alle deler av samfunns oppbyggingen.
  • Frivillige organisasjoner skal motta tilstrekkelig og forutsigbart driftstilskudd.
  • Det må sørges for reallønnsvekst på tilskudd til frivillige organisasjoner.
  • Grenser for skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner skal oppjusteres.

 

Mulighet for bruker og pårørende medvirkning

Å delta i samfunnet med sitt bidrag, stort eller lite, er et grunnleggende iboende behov. I dag finnes det mange mekanismer som hindrer mennesker fra å gjøre nettopp dette.

Mange som er uføre savner det sosiale i arbeidslivet, og savner det å bidra til noe mer enn seg selv. I dag er det spesielt utfordrende for uføre å drive meningsfull medvirkning med den restarbeidsevnen de har. En av de store årsakene til dette er inntektsrammen som er på 0,4 G. Dette utgjør ca. 44 000 kr i året, som tilsvarer ca. 3700 kr i måneden. Hvis en som mottar uføretrygd bidrar med sin kompetanse gjennom arbeid, medvirkning i forskningsprosjekter, styrer, Nav-medvirkning, eller andre tillitsverv, blir denne inntektsgrensen svært vanskelig. I frykten for å gå over inntektsgrensen sin og påvirke trygdebeløp er det mange som tvinges ut av slik aktivitet.
En annen utfordring knyttet til frivillighet er den geografiske skeivfordelingen av tilbudet. Hvis du er Oslo-borger og ufør, er det enklere for deg å finne en frivillig organisasjon som passer for deg og dine behov. Dette er noe som blir vanskeligere og vanskeligere jo lengere ut i distriktene du kommer.

Velferdsalliansen mener:

  • Inntektsgrensen for uføre må økes fra 0,4 til 1 G, slik det var før 2015.
  • Det må legges til rette for trygg og god medvirkning i alle deler av samfunnsoppbyggingen.
  • Nav må justere trygden i henhold til arbeidsinntekten fra måned til måned, dersom uføre ønsker det.